KVK Bilgilendirme

Bilge Kesgin Yakın Avukatlık & Danışmanlık & Arabuluculuk & Marka ve Patent Bürosu (“BKY Hukuk”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; Arb. Av. Başak Defne Bilge, Av. Arzu KESGİN ve Av. Dilara Şahbaz Yakın tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan usul ve esaslarla toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

DAVA TAKİP : Kimlik, iletişim ve dosya kapsamındaki kişisel bilgileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; Büromuza gerçekleştirdiğiniz fiziki ziyaretleriniz sırasında beyan yoluyla veya tarafınız ile aramızda akdedilen avukatlık sözleşmesinin doldurulması ve imzalanması yoluyla, tarafımızla gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmeleriyle veya e-posta iletileriniz yoluyla, UYAP sistemi kanalıyla, CMK görevlendirmesi yapılması durumunda SMS bilgilendirmesi kanalıyla, adli yardım sisteminden yararlanmanız durumunda posta kanalıyla kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle ve/veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

DANIŞMANLIK : Kimlik, iletişim ve danışmanlık talep edilen konu kapsamındaki kişisel bilgileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; Büromuza gerçekleştirdiğiniz fiziki ziyaretleriniz sırasında beyan yoluyla veya tarafınız ile aramızda akdedilen danışmanlık sözleşmesinin doldurulması ve imzalanması yoluyla, tarafımızla gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmeleriyle veya e-posta iletileriniz yoluyla, kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle ve/veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

ARABULUCULUK : Kimlik ve iletişim ve dosya kapsamındaki kişisel bilgileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; Büromuza gerçekleştirdiğiniz fiziki ziyaretleriniz sırasında beyan yoluyla veya tarafınız ile aramızda akdedilen arabuluculuk sözleşmesinin doldurulması ve imzalanması yoluyla, tarafımızla gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmeleriyle veya e-posta iletileriniz yoluyla, dava şartı arabuluculuk kapsamında UYAP sistemi kanalıyla kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle ve/veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

MARKA VE PATEN VEKİLLİĞİ : Kimlik ve iletişim bilgileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; Büromuza gerçekleştirdiğiniz fiziki ziyaretleriniz sırasında beyan yoluyla veya tarafınız ile aramızda akdedilen Marka ve Patent Vekilliği sözleşmesinin doldurulması ve imzalanması yoluyla, tarafımızla gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmeleriyle veya e-posta iletileriniz yoluyla kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle ve/veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanan kişisel verileriniz; randevu oluşturulabilmesi, tarafınızla sözleşme imzalanabilmesi, avukatlık & danışmanlık & arabuluculuk & marka ve patent vekilliği hizmetlerinin sunulabilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

BKY Hukuk tarafından işlenen kişisel verileriniz; kural olarak ve sır saklama yükümlülüğümüz kapsamında üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak;

Dava takip hizmetleri uyarınca, dava konusuyla sınırlı olmak kaydıyla vekalet görevinin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kişisel verileriniz ilgili mahkeme, savcılık, icra daireleri ile diğer yargı mercileri ile idari mercilere, Arabuluculuk hizmetleri uyarınca, arabuluculuk konusuyla sınırlı olmak kaydıyla ve arabuluculuk kapsamında işlenen kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimiz gereği Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, ilgili Arabuluculuk bürosu ve yetkili diğer merilere, Marka ve patent vekilliği hizmetlerimizden yararlanmanız halinde, kimlik ve iletişim bilgileriniz ilgili başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Türk Marka ve Patent Kurumu’na, Ödeme ve faturalandırmaya ilişkin kişisel verileriniz yasal ve mali yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirlik hizmeti almakta olduğumuz özel/tüzel hukuk kişileri ile yetkili kurum ve kuruluşlara, Faaliyet ve hizmetlerimiz kapsamında elde edilen tüm kişisel verileriniz ise talep edilmesi halinde kanunen Büromuzdan bilgi ve belge talep etmeye yetkili kurum, kuruluş ve kişilere, aktarılmaktadır.

HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgileri de içerecek şekilde Merkez Mah., Büyükdere Cad. No:27-29 Gür Apt. K:3 D:6 Şişli-İstanbul adresine yazılı olarak veya büromuza daha önce bildirmiş olduğunuz elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@bkyhukuk.org e-posta adresine iletebilirsiniz.