KVK Uyum

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği, mahremiyet ve bilgi güvenliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte kendi nam ve hesaplarına kişisel veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişilere önemli yükümlülükler yüklenmiş, aksi ihlalin niteliğine göre 5.000-TL’den 1.000.000-TL’ye kadar idari ve/veya cezai yaptırımlara bağlanmıştır.

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. İsim-soy isim, TC Kimlik Numarası gibi kişiyi doğrudan belirli kılabilen bilgiler kişisel veri niteliği taşıdığı gibi; dekont numarası, plaka numarası, belirli bir tarih ve saatte yapılan işlem bilgisi gibi birden fazla bilgi bir araya getirilerek kişiyi belirli kılabilecek her türlü dolaylı bilgi de kişisel veri sayılarak koruma altına alınmıştır.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Danışmanlık Hizmetleri ile müvekkillerin;
 
-KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel veri işleyip işlemediğinin tespit edilmesi,
-KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel veri işlenmekte ise kişisel veri işleme haritasının oluşturulması,
-Kişisel veri işleme haritasının KVKK ve müvekkilin tabi olduğu diğer yasal mevzuat uyarınca değerlendirilerek raporlanması,
-Bilgilendirme, kişisel veri işleme faaliyetlerini KVKK öngörülen hukuki sebeplere dayandırma, bu kapsamda gerektiği takdirde açık rızaya başvurma, veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alma, kişisel veri işleme envanteri ile saklama ve imha politikası oluşturma gibi KVKK kapsamındaki yükümlülüklerin belirlenmesi ve bunlara yönelik gerekli dökümantasyonların oluşturulması,
-Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğü bulunan müvekkiller için VERBİS kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 
Amaçlanmaktadır.

Belirtilen hususlar dikkate alındığında, yasal sorumluluklara uygun hareket ederek idari ve/veya cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına her sektörde faaliyet gösteren işletmeler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Danışmanlık Hizmeti bir ihtiyaçtır.

Büromuzun konusunda uzman ekibi tarafından KVKK uyum süreçleri ile ilgili olarak danışmalık hizmeti verilmektedir.