Marka ve Patent

MARKA NEDİR?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.

Rekabetin yüksek olduğu günümüz ekonomik koşullarında fark yaratmak için yeni fikirler üreterek markalaşmak son derece önemlidir. Ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve reklamı güçlü bir markaya sahip olunmasıyla doğrudan ilişkilidir. Marka, ürünle tüketici arasında bir kimlik, aidiyet ve sadakat üretmektedir.

MARKA TESCİLİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Marka Tecili, mal veya hizmetleri birbirinden ayırt etmeye yarayan markaların Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tutulan özel sicilde kayıt altına alınmasıdır.

Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik, marka tesciline konu olan isim, işaret veya şeklin başvuru tarihinden önce marka başvurusu yapılmış diğer tescilli markaların mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.

Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Markaların tescili, marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır.

Marka tescili, sahibine, markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkını vermektedir Markanın tescil edilmeden kullanılması hak kayıplarının yanı sıra ciddi itibar kaybına yol açabilmektedir.

HİZMETLERİMİZ;

TESCİL BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TAKİBİ

Marka başvurusu yapılmadan önce tescili talep edilen markanın aynısının veya benzerinin daha önce tescil edilip edilmediği araştırılmaktadır. Yapılan araştırma neticesinde tescili talep edilen markanın aynısı veya benzerinin daha önce tescil edilmediğinin tespiti halinde başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir. Akabinde başvuru durumu takip edilerek müvekkile gereken bilgilendirmeler yapılmaktadır.

İTİRAZ İŞLEMLERİ

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından maka tescil talebinin reddedilmesi durumunda, red kararının tebliğinden itibaren 2 ay içinde itiraz edilebilmektedir.

Yine bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin olarak ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren 2 ay içinde itiraz edilebilir.

Tarafımızca itiraz işlemleri gerekli inceleme ve araştırma da yapılarak titizlikle yerine getirilmektedir.

MARKA İZLEME

Tecilli Markaların aynısının ya da ayırt edilemeyecek ölçüde benzerinin tescilinin önüne geçilebilmesini teminen Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan Resmi Marka Bültenleri tarafımızca takip edilerek benzer markalar hakkında müvekkiller bilgilendirilmekte olup, talep halinde itiraz işlemleri gerçekleştirilmektedir.

MARKA HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Tarafımızca, lisans ve devir işlemleri ve sözleşmeleri, marka hakkının kullanılması, korunması, hak ihlalleri v.b. marka hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

MARKA  HUKUKU KAPSAMINDAKİ DAVALARIN TAKİBİ

Marka hukukundan kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının konunun uzmanı vekillerce takip edilmesi hak kayıplarının yaşanmaması açısından son derece önem arz etmekte olup, tarafımızca söz konusu davaların takibi titizlikle yapılmaktadır.

PATENT/FAYDALI MODEL NEDİR?

Patent/Faydalı Model, Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.

Patentlenebilirlik kriterleri yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir.

Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir.

Patentten farklı olarak faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz. Yani buluşun ilgili olduğu alanda teknik bir ilerleme sağlayacak bir buluş olması zorunlu değildir.

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Faydalı model belgesi 10 yıl süre ile koruma sağlarken, patent belgesi 20 yıl süre ile koruma sağlamaktadırlar.

TESCİL NEDEN ÖNEMLİDİR?

Buluştan doğan tüm hakların yaratıcısı tarafından kullanılabilmesi ancak tescil işlemi ile mümkün olmaktadır. Tescil, buluş sahiplerinin buluşlarını korumalarını ve belirli bir süre buluşları üzerinde üretme, kullanma, satma ve ithal etme gibi tekel hakkına sahip olmalarını sağlar. Belge sahibi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına sahip olur. Dolayısıyla tescil hakkın korunması ve hak kaybı oluşmaması açısından son derece önemlidir.

HİZMETLERİMİZ;

TESCİL BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TAKİBİ

Patent/Faydalı Model tescil başvurusu yapılmadan önce yenilik araştırması büyük önem arz etmektedir. Birçok başvuru, yeni olmadığından patent sürecinde belge alamamakta ya da dava konusu haline gelmektedir. Araştırma, zaman ve para kaybının önüne geçebilmektedir. Patent /Faydalı başvuruları tarafımızca ön araştırma yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Tescil başvurusu için Türk Patent ve Marka Kurumu sisteminde giriş yapılması ve gerekli belgeler eksiksiz ve mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmak suretiyle başvuru dosyasının Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru süreci müvekkillerimizin hak kaybı yaşamaması için titizlikle takip edilerek müvekkiller bilgilendirilmektedir.

İTİRAZ İŞLEMLERİ

Kurumun almış olduğu kararlara patent başvurusu sahibi, patent sahibi veya ilgili üçüncü kişiler tarafından kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde itiraz edilebilir

Yine, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde 3.kişilerce itiraz edilebilmektedir.

Tarafımızca itiraz işlemleri gerekli inceleme ve araştırma da yapılarak titizlikle yerine getirilmektedir.

PATENT İZLEME.

Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından yayımlanan Resmi Patent Bülteninin takibi hak sahiplerinin pazarlarını düzenli takip etmeleri ve rakiplerinin başvurularını tanımaları açısından önemlidir. Tarafımızca yapılan izleme neticesinde itiraza konusu edilebilecek herhangi bir patent  başvurusunun tespiti halinde ve müvekkillerimizle yapılacak müzakerelerde İtiraz edilmesi yönünde kanaate varılması durumunda itiraz işlemleri yapılmaktadır.

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Tarafımızca, patent/faydalı model ile ilgili hukuki konularda uzman Avukatlarımız tarafından  danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

PATENT HAKKINA İLİŞKİN DAVALARIN TAKİBİ

Patent/faydalı model hakkına ilişkin her türlü dava konusunda uzman Avukatlarımızca takip edilmektedir.